Hjem

FORENINGENS ARBEJDE

 

BESTYRELSENS HJØRNE

af formanden Jesper Funk

 

Er du lige flyttet til foreningen eller ikke medlem kan du blive det for kun kr. 100 om året. Husk at tilmelde betaling til PBS så du undgår besværet med at huske betaling.

Skriv til foreningens kasserer her og oplys fulde navn, adresse og evt. email.

Som medlem kan du deltage i foreningens arrangementer, samt låne foreningens stige.

 

Foreningen varetager dine interesser over for myndigheder og holder vejsyn og hjælper med at holde kvarteret pænt til glæde og gavn for alle.

Der afholdes et årligt Sankt Hans arrangement og fastelavn på Garhøjen Holmevej 9-15.

 

Der huserer til tider indbrudstyve i kvarteret

så vær ekstra opmærksom på mistænkelige personer. Fjern "marker"s (flasker o.lign foran huse hvis du ser nogen). Tyvens måde at checke om der er nogen hjemme på matriklen.

Ser du at der står grønne affaldsspande foran et hus dagen efter afhentning så hjælp din nabo med at få kørt den ind igen, så tyven ikke får det for nemt.

 

Sørg for at dit hus ser beboeligt ud i og kig efter din nabos hus også. Især i ferie perioder og helligdage!

 

Ligger din matrikel op af en af de 3 gangstier i vores

grundejer forening så se her!

-Grønnemose Alle til Daltoftevej

-Mars Alle til Holmevej

-Helleskrænten til Utterslev Mose

 

Ny vejlov giver kommunerne mulighed for at pålægge grundejere særlige snedrydnings og vedligeholdelses forpligtigelser på tilstødende stier og fortove.

 

Dette indebærer at alle grundejere der har ejendom op til en sti eller et fortov kan pålægges snerydning og gtatførebekæmpelse.

 

Kommunens regulativ om samme vil derfor gælde som hidtil uden modifikationer.

Så renholdelse og snerydningspligt mv. til de tre stier er de tilstødende grundejere. (Dalen undtaget)

 

Er du i tvivl om din rydnings pligt så kontakt vej og park.

 

Det kan i paksis betyde at man skal rydde 1/4 del af stien hver så fremt der er 4 matrikler (2 på hver side af en sti).

 

Vestegnens Politi og Gladsaxe vagten.

 

Observerer du noget som kræver hjælp.

 

Vestegnens politi +45 43 86 14 48

eller

Kommunens vagt +45 20 25 75 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHEDER

 

 

 

 

 

  • Orientering om endelig vedtagelse af Lokalplan 248 for boliger på Holmevej 9-15 og Tillæg 21 til kommuneplan 2013.

 

  • Vil du klage over den endelige vedtagelse af lokalplan 248 og tillæg 21,

har Nævnenes Hus præciseret,

at klager skal indberettes med digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk.

 

Så jeg vil for god ordens skyld henvise til klagevejledningen på kommunens hjemmeside:

 

Klage vejledning klik her.

 

Klage frist 4 uger fra vedtagelse den 18/1-2017.

 

  • Hvad handler planerne om?

Lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg tilvejebringes

for at give mulighed for at opføre 4rækkehuse på ejendommen Holmevej 9-15.

Det er lokalplanens formål at sikre, at ny bebyggelse på Holmevej 9-15

opføres som en attraktiv og senioregnet rækkehusbebyggelse.

Lokalplanen udlægger to delområder, hvor delområde 1 udlægges

til tæt-lav boligområde. Der kan opføres maksimalt 4 boligenheder i 1 etage.

Bebyggelsen skal indrettes som senioregnede boliger,

og der fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent på 30.

 

Bebyggelsesprocenten fastsættes, så den modsvarer det tilstødende villakvarter.

 

For at sikre bronzealderhøjen Garhøj udlægges delområde 2.

Delområdet 2 omfatter arealet inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen

for Garhøj og må kun benyttes til grønt areal til brug for hele

det omkringliggende kvarter til ophold, leg og festligholdelse som hidtil.

 

Området er i kommuneplan 2013 omfattet af rammeområde 16F1.

Rammeområdet er udlagt til rekreativt grønt område.

 

Delområde 1 i lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen.

Der derfor udarbejdet kommuneplantillæg 21, der muliggør,

at delområdet kan anvendes til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse.

 

Delområde 2 vil fortsat være dækket af rammeområde 16F1.

 

 

 

 

  • Vi har den 9/7-2015 gennem gået området hvor Nordvand har arbejdet igennem med kommunen. Vi havde en lang liste med fejl og mangler, men desværre mener vej og park at de fleste hører under bagatel grænsen. Det er fejl som skader på fliser/flækkede fliser. Ujævnhedder som ikke er til fare for færdsel. Kantsten under vej niveau og diverse sænkninger i fortove og rabatter efter at store køretøjer har parkeret/kørt uden køre plader. De store fejl blive udbedret snarest, mens vi må leve med ovenstående fejl.

 

  • Vi har fået Grønnemosegårds skoles ord for at man ikke holder 9 klasses afslutningsfester på Garhøjen i fremtiden.

Man kan ikke få tilladelse til dette af kommunen.

 

  • Bier / Hvepse sværmer meget i år.

Har de slået sig ned i din have og du ikke har lyst til at de lige bor der så kan du kontakte nogle bi-avlere som gerne kommer og tager bierne med til et sikkert nyt hjem.

Kan tage en dags tid før de er flyttet.

 

Klik her for at se listen over bi-afhentere/hvepse fanger

i nærheden af dig!.

 

  • Vi har den 27/5 gået vejsyn på de veje der ikke har været omfattet af vandledningsprojektet og det er dejligt at se at så mange støtter op om at vores kvarter forbliver pænt og ordentligt.

Vi gør ikke dette for at genere nogen men for at sørge for at kommunen får besked om fejl og mangler på fortov og veje, så

kommunen kan få rettet disse fejl.

Det er meget få sedler med venlige henstillinger vi har delt ud i år.

Tak for det. Det gør vores forening til et godt sted at færdes og bo i.

 

  • Jord Dating i Gladsaxe Kommune

Har du brug for jord eller har jord du vil af med så se her.

 

  • Vandseparationsprojektet er afsluttet nu og vi har brug for input mht. fejl , mangler og skader dette projekt har forårsaget i området.

 

Du kan indraportere dette på linket her.

 

Fejl og mangler observeret!

KOMMENDE ARRANGEMENTER

 

 

 

 

Fastelavns Arrangement den 25/2- 2017

på Garhøjen Holmevej 9-15

 

Tøndeslagning for alle foreningens medlemmer

med børn/tilknyttede børn

 

Præmier til kattekonger og -dronninger

 

Godteposer til alle børnene

 

Fastelavnsboller til de voksne

 

Tilmelding Krævet hvis man vil have boller/godtepose

 

Tilmeld Online Klik her!

 

Se eller print tilmelding Klik her!

 

 

Gastilbud fra nature energy.

Afleverings frist må gerne overskrides pga

de leverede for sent. Se bort fra den 1. februar. Seneste frist den 14. februar.

Afleveres Holmevej 7 i postkasse.

 

 

Vi har sat sidste skilte op og omdelt informatio om nabohjælp.

 

Du kan tilmelde dig Nabohjælp,

samt læse mere om dette

ved at klikke her!

 

Husk at holde øje med din naboers huse, samt unormal trafik i kvarteret.

 

Så kan mange indbrud undgås viser erfaringen!

Det er det tyve hader mest. Nysgerige blikke og spørgsmål.

 

Det er en stor hjæp med evt. video og billeder inden for gældende regler.

 

SENESTE ARRANGEMENTER

 

 

Sankthans den 23/6 2016 på

Garhøjen Holmevej 9-15

 

Det blev i år et meget beskedent arrangement da det druknede i regn.

 

Årets program var.

 

Kl. 20.30 Musik med "STOP 1 Halv".

De leverede en masse god musik i det regnfulde vejr. Vi har aftalt at de kommer igen næste år så alle kan få en chanche for at høre disse skønne gutter live!

 

kl. 21.20 Båltale ved Lars Abel.

lars Abel fra de konservative gav en fin tale i læ af regnen og garanterede at der ved eventuel bebyggelse af ældre boliger vil blive taget hensyn til pladsens historie så vi forsat kan holde arrengementer på garhøj i fremtiden. Stop at planer om byggeri og frasalg kunne der ikke findes flertal for præcis som vi havde forventet ville ske!

 

kl. 21.30 Bålet blev tændt og det dejlige tørre brænde fra beboer på Højvangen gjorde at det blev et flot og hurtigt bål. Midsommersangen blev sunget i regnen og børn og tilbageværende voksne kunne få en dejlig økologisk jordbør/vanilie is som smagte fantastisk. Tak til Kvickly for de gode is!

 

!!!! INGEN SALG AF ØL OG VAND I ÅR !!!!!

 

Vi takker for dem der alligevel vågede sig ud i det dårlige vejr og støttede op om arrangementet!

 

 

Rundvisning i Høje Gladsaxe den 2/6 kl 18-19:30.

 

Vi mødtes kl. 18 ved den store gule trappe bag ungdomsskolen på Vandledningsstien

 

Der blev vist rundt og talt i rundvisningen om området omkring vandlednings projektet.

 

 

General forsamling Torsdag den 31/3 2016

 

Grønnemose Allé 77 , 2860 Søborg

 

I år fik vi besøg af Den friske anlægsgartner,

som havde konsulent med fra Gladsaxe Kommune.

 

Se http://www.denfriske.dk for inspiration.

 

Indlæg om lokal håndtering af regnvand.

 

Se referat her

 

 

Fastelavn Lørdag den 6 februar 2016 kl 14:00

på Garhøjen Holmevej 9-15.

 

Slikposer til tilmeldte børn og fastelavnsboller

til de tilmeldte voksne.

 

Præmier til katte konge og katte dronning.

 

Der var i år færre deltager end der plejer.

Ca 50 voksne og 50 børn i 3 aldersgrupper.

Pga vejrudsigten var tønderne ikke lagt med våde aviser men alligevel tog det en og en halv time af få bugt med de 5 tønder og 1 paptønde.

Der var glade vindere af konge og dronninge præmierne og alle gik hjem med gode fastelavnsboller og slikposer.

 

Tak til alle de fremmødte!

 

 

 

Copyright 2013 © All Rights Reserved