Aktiviteter i foreningen

Fastelavn (februar)


Fastelavn lægges typisk på en lørdag i tilknytning til fastelavnsmandag. Men nogle gange kambolerer det med vinterferie (uge 7), så lægges arrangementet forskudt.


Der er tønder både til små og store. De voksne plejer at være rigtig ivrige, men må pænt vente til børnene er færdige med at slå.


Selvom det ofte er koldt, så er det et meget populært arrangement.


Tilmedling nødvendig, da der udleveres fastelavnsboller og slikposer.

Generalforsamling (marts)

Generalforsamlingen skal være afholdt inden 1. april og lægges typisk i slutningen af marts.


Der er status for det forløbne år og mulighed for at stille forslag, som bestyrelsen skal arbejde med det følgende år.


I tilknytning til generalforsamlingen er der eksternt input, hvor et relevant emne tages op. Fx håndtering af regnvand.


Man kan læse mere om årets generalforsamling og tidligere generalforsamlinger på denne side

Sankt Hans (23. juni)


Årets mest populære arrangement foregår på Garhøj (Holmevej 9), som er en af Gladsaxe kommunes få gravhøje. Sankt Hans på Garhøj er en tradition for rigtig mange af grundejerforeningens medlemmer.


Igennem mange år har programmet været fast: musik, båltale og afbrænding af bål og afsyngning af midsommervisen.

Bestyrelsens aktiviteter

Bestyrelsen arbejder løbende igennem året med en række aktiviteter. Nedenfor kan man læse nærmere omkring dem.


Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen holder ca. 6 møder om året, hvor aktuelle emner tages op. Fx nye kommunale ideer eller tiltag.


Delegeretmøde i Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe

Delegeretmødet er lig grundejerforeningens generalforsamling. Sammenslutningen fremlægger status for årets resulater.


Møde mellem grundejerforeningerne og Gladsaxe kommune (april)

Grundejerforeningerne møder Gladsaxe kommune hvert år, hvor grundejerforeningerne har mulighed for at stille kommunen en række spørgsmål, der har relevans for grundejerne. Der haves en god dialog med kommunen og er en god lejlighed til at få bragt interessante emner på banen. Typisk er der mange spørgsmål omkring veje/fortove.


Vejsyn (maj-juni)

Bestyrelsen går igennem foreningens veje (typisk i  foråret/forsommeren) for at se, hvor der er brug for opretning. Nogle fejl skal rettes af kommunen og nogle af grundejeren. Læs nærmere herAd hoc møder

Konkrete problemstillinger kan initiere møder med relevante parter. Fx involvering i Nordvand projekt med nedgravning af rør til regnvand