Love for

Grundejerforeningen Grønnemosegaard

Stiftet den 27. juli 1919

§ 1

Foreningens navn er: Grundejerforeningen Grønnemosegaard.Foeeningens hjemsted er Gladsaxe kommune.

§ 2

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle fælles anliggender.

§ 3

Medlemmer af foreningen kan kun være enhver ejer af en parcel af matr. nr 4 af Buddinge by.

§ 4

Til foreningen administration betales et årskontigent pr. ejermål, der fastsættes af det forudgående års generalforsamling og det skal være indbetalt inden den ordinære generalforsamling for at man har stemmeret for det pågældende år.

§ 5

Generalforsamlingen har den højste myndighed i alle foereningens anliggender. Ordinær generalforsamlingen afholdes en gang årlig i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt med 14 dages varsel til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger. I indkaldelser skal angives dagsorden. På den ordinære generalforsamling aflægges beretning, fremlægges revideret regnskab for det forløbne år, foretages valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter samt behandles de forslag, der fremsættes af bestyrelsen eller af medlemmerne. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være indgivet til foreningens formand mindst 8 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen har hvert medlem kun en stemme, hver person kan kun afgive stemme for een skriftlig fuldmagt. Ved afstemning gælder simpelt stemme flertal. Afstemninger skal være skriftlige når 5 medlemmer forlanger dette. Til lovændringer og til foreningens opløsning kræves at 1/3 af foreningens medlemmer er mødt frem og at 2/3 af de i afstemningen deltagende stemmer derfor. Er der ikke mødt 1/3 frem, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling, som så ved simpel stemmeflertal træffer bestemmelse om lovændringer eller foreningens opløsning og fordeling af foreningens midler.

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når den finder det fornødent og skal indkaldes når mindst 10 % af medlemmerne fremsender skriftlig anmodning derom til formanden med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Mindst halvdelen af underskriverne skal give møde på generalforsamlingen, for at emnet kan blive behandlet. Enhver generalforsamling, der er indkaldt med i § 5 givne varsel, er uanset de (mødendes) fremmødtes antal beslutningsdygtigt med hensyn til ethvert af foreningens anliggender, dog med de i § 5 anførte indskrænkninger.

§ 7

Til at varetage foreningens formål vælges på den ordinære generalforsamling en bestyrelse bestående af 1 formand, 1 kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer, samt hvert år 2 suppleanter. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, således at der hvert andet år afgår 2 af dens medlemmer, hvert andet år 3 , formanden og et bestyrelsesmedlem i lige år, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Foreningen repræsenteres af den samlede bestyrelse, hvis underskrifter forpligter foreningen overfor tredjemand. Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer næstformand og sekretær. Formanden er den korresponderende. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

§ 8

Kassereren modtager alle indbetalinger og fører foreningens regnskaber efter bestyrelsens anordning. Beløb over 1.000 kroner er han pligtig at indsætte på foreningens navn i et af bestyrelsen bestemt pengeinstitut eller på foreningens girokonto. Kassereren fremlægger på hvert bestyrelsesmøde de siden sidst afholdte møde betalte regninger. Foreningens midler kan kun hæves af kassereren og kun til foreningen formål. På den ordinære generalforsamling fremlægger kassereren regnskabet i revideret stand. Kassereren fører protokol over medlemmernes navne og adresser.

§ 9

Til formanden og kassereren ydes en årlig godtgørelse, som fastsættes af generalforsamlingen.

§ 10

På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer, der kritisk og talmæssig reviderer foreningens regnskaber, forvisser sig om, at de i regnskaber opførte aktiver er tilstede og indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen. Af revisor afgår en hvert år, men kan genvælges. Revisorerne skal til enhver tid have adgang til at foretage kasseeftersyn. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal være gennemgået af revisorerne samt forsynet med eventuelle revisionsbemærkninger inden den 15. februar for det forløbne regnskabsår.

§ 11

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det fornødent eller efter begæring af 2 bestyrelsesmedlemmer. Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer er tilstede. Over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger fører sekretæren protokol, der underskrives af de mødte medlemmer.


Sidst revideret på den ekstraordinære generalforsamling 19. marts 1991.